Contact


Octo
Boekenrodestraat 10
2012 LE Haarlem
E-mail: octo@octogroep.nl
KvK Amsterdam: 3432 3792

Wim Oosterhoff
E-mail: wim@octogroep.nl
Telefoon: 06 1620 6253

Eric Teunisse
E-mail: eric@octogroep.nl
Telefoon: 06 5117 6276

Schoolontwikkeling


Kwaliteitszorg, schoolplan en schoolontwikkeling

Het opstellen van en het werken met een schoolplan zien wij als basis van de schoolontwikkeling en de kwaliteitszorg. We begeleiden schoolteams bij het komen tot keuzes waar de school de komende jaren aandacht aan wil besteden. Daarna werken we met het team deze onderwerpen uit tot concrete plannen van aanpak en begeleiden we de uitvoering er van. Onze werkwijze hierin kenmerkt zich door:

  • het betrekken van het hele team;
  • een overzichtelijke aanpak;
  • een doel- en resultaatgerichte aanpak.
Bij elke school inventariseren we eerst hoe ver een school is met de organisatie en de uitvoering van hun schoolontwikkeling. Op basis daarvan bespreken we wat onze rol kan zijn om de school een stap verder te helpen.


Verbeteren van technisch lezen

Een aantal scholen begeleiden we bij het verbeteren van de resultaten van het technisch lezen. We kijken samen met het team naar de resultaten, de methode en de didactische aanpak in groep 1 t/m 8. Scholen die hier aan deelnemen zijn zeer tevreden over de zichtbare verbetering van de resultaten, de overzichtelijke aanpak en de enthousiasmerende manier waarop we dit begeleiden.


Ouders en school

Zien we de ouders als klant, als partner of gewoon als ouder? Bij veel scholen is dat een belangrijke vraag bij het ontwikkelen van een gezamenlijke visie waar het gaat om hoe je als team met ouders omgaat. Dit heeft consequenties voor de gesprekken met ouders, de inspraak van ouders, de plaats van de ouders in de klas en in de school en de inzet van ouders bij schoolactiviteiten.

Tijdens een door ons georganiseerde studiedag over ouders en school gaan we op dit onderwerp in. We werken toe naar een gezamenlijk visie over hoe de school met ouders wil omgaan. Vervolgens vertalen we dit in afspraken en initiatieven die helpen om het contact met ouders te versterken.


Leerlingrapport

Het vernieuwen, verbeteren of veranderen van het leerlingrapport vraagt om een zorgvuldige aanpak. Ons uitgangspunt is dat een leerlingrapport een communicatiemiddel is tussen verschillende belanghebbenden. Dit vraagt zowel om eenduidige informatie als een goede leesbaarheid. We bieden hierbij begeleiding op maat in het verhelderen en benoemen van dilemma’s en het opzetten van een planmatige aanpak.


Beloningsbeleid op de basisschool

Beloningsbeleid is een onderdeel van het integraal personeelsbeleid. Het gaat hier om dat scholen bepalen of en hoe er beloond wordt in de school. Is dit incidenteel of structureel. Gaat het om belonen voor de uitvoering van taken of voor het bereiken van resultaten? Gaat het om individuele beloningen of om teambeloningen. Octo werkt met het Beloningsspel waarmee de deelnemers de verschillende situaties kunnen verkennen en uitgangspunten kunnen formuleren voor het beloningsbeleid.


Montessorionderwijs

Het traditionele vernieuwingsonderwijs heeft de laatste jaren nogal onder vuur gelegen. Eisen van inspectie, kritische geluiden in de media en de nadruk op opbrengsten hebben ervoor gezorgd dat Montessorischolen (en de andere vernieuwingsscholen) de organisatie van hun onderwijs tegen het licht hebben gehouden. Hoe zorg je voor het behoud van je unieke karakter en voldoe je toch aan de wensen van de inspectie? Octo heeft veel ervaring met vernieuwingsonderwijs en heeft diverse scholen ondersteund bij het maken van verantwoorde keuzes. De visie die het team heeft op het onderwijs wordt tijdens deze studiedag(en) door verschillende werkvormen helder. Van daaruit maken we de vertaling naar het (Montessori)onderwijs en bepaalt het team wat dat voor de praktijk betekent. Vanzelfsprekend is de organisatie van deze trainingen gebaseerd op de Montessori-uitspraak: “Help mij het zelf te doen”.


Handelingsgericht werken

Handelingsgericht werken is een aanpak voor het optimaliseren van de kwaliteit van het onderwijs en de begeleiding van alle leerlingen. We gaan in deze training uit van de zeven uitgangspunten van het handelingsgericht werken:

  1. De onderwijsbehoeften van leerlingen staan centraal.
  2. Het gaat om afstemming en wisselwerking.
  3. De leerkracht doet er toe.
  4. Positieve aspecten zijn van groot belang.
  5. We werken constructief samen.
  6. Ons handelen is doelgericht.
  7. De werkwijze is systematisch, in stappen en transparant.

We maken tijdens de training gebruik van wat een school al gerealiseerd heeft op het gebied van het begeleiden van de leerlingen. Vervolgens maken we met het team stap voor stap keuzes in hoe deze begeleiding goed te organiseren is in de dagelijkse praktijk. De winst van de aanpak moet uiteindelijk zichtbaar zijn voor leerlingen, leerkrachten en ouders.


Octo….doet mij denken aan een octopus….een organisatie met veel poten en mogelijkheden. Scholing en ondersteuning op maat…oog voor detail, diepgang en diversiteit. De trainingen zijn leerzaam en getuigen van kennis, vooronderzoek en betrokkenheid. Een organisatie van mensen met hart voor het onderwijs en oog voor de leerkracht! Marian van der Werff, Directeur De Wegwijzer, Driebruggen